Maalaustuoteryhmät - MTR

4 Pintamaalit ulkokäyttöön

Tämän pääryhmän tuotteet soveltuvat ulkona olevien tai ulkorasitusta vastaavien rakenteiden pintamaalaukseen alaryhmäotsikoiden mukaisesti.

41 Kiviainespintojen vesiohenteiset maalit ulkokäyttöön

Tuotteet on tarkoitettu pääasiassa rakennusten julkisivujen ja niihin liittyvien kiviainespohjaisten rakenneosien maalaamiseen ja pinnoittamiseen. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä, 10…20 vuotta, edellyttäen, että rakenne ei ole vioittunut ja että esikäsittely ja maalaustyö on suoritettu valmistajan ohjeen mukaan. Pinta voi likaantua ja erityisesti kirkkaat värit voivat muuttua jonkun verran. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

411 Kalkkimaalit RL 11...13

Kalkkimaalien pääasiallinen käyttökohde on kalkkivahvoilla laasteilla rapatut julkisivut sekä sisäseinät.

Kalkkimaalien sideaine on sammutettu kalkki (sammutus joko kalkkihaudassa tai teollisesti). Kalkkimaalien maalausalustat ovat kalkkilaastilla tai vähän sementtiä sisältävällä kalkkisementtilaastilla (sementin osuus sideaineen määrästä saa olla enintään 30 paino-%) rapatut ulkoseinät. Kalkkimaalilla voidaan maalata myös edellä mainituilla laasteilla rapatut sisäseinät. Kalkkimaalit soveltuvat lisäksi aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille kalkkivahvoille alustoille. Kalkkimaalit muodostavat hyvin vettä ja vesihöyryä läpäisevän pinnan. Niiden sävyttämiseen käytetään ainoastaan epäorgaanisia pigmenttejä. Ominaista näille tuotteille on, että niiden väriin vaikuttavat alustan kosteus ja huokoisuus. Jälkikostutus tummentaa väriä. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki, mikä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa. Alustasta vapautuvien vesiliukoisten suolojen kulkeutuminen pintaan saattaa aiheuttaa valkeaa härmettä valmiissa pinnassa. Kunnossapitoväli riippuu halutusta ulkonäöstä. Kalkkimaalien tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Kunnossapitoväliin vaikuttaa haluttu ulkonäkö. Kalkkimaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

412 Kalkkisementtimaalit RL 11...13

Kalkkisementtimaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Kalkkisementtimaalien sideaine on sammutetun kalkin ja sementin seos. Kalkkisementtimaalien ja -pinnoitteiden maalausalustat ovat kalkkisementtilaastilla rapatut ulkoseinät. Kalkkisementtimaalit ja -pinnoitteet soveltuvat lisäksi aikaisemmin kalkkisementtimaalilla tai -pinnoitteella ja sementtimaalilla tai -pinnoitteella maalatuille alustoille. Kalkkisementtimaalien ja -pinnoitteiden sävyttämiseen käytetään ainoastaan epäorgaanisia pigmenttejä. Tuotteet muodostavat hyvin vettä ja vesihöyryä läpäisevän pinnan. Valmiin pinnan sävyyn ja struktuuriin vaikuttavat tuotteiden notkeus ja alustan kosteus sekä imukyky. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Alustasta vapautuvien vesiliukoisten suolojen kulkeutuminen pintaan saattaa aiheuttaa valkeaa härmettä valmiissa pinnassa. Kalkkisementtimaalien ja -pinnoitteiden tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Kalkkisementtimaalit ja -pinnoitteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

413 Sementtimaalit RL 11...13

Sementtimaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Niillä voidaan käsitellä myös muita tavallisesti betonista valmistettuja rakenteita, kuten parvekelaattojen alapinnat, tukimuurit, kylmät rakenteet yms. Sementtimaalien sideaine on sementti. Sementtimaalien maalausalustat ovat betoniset ja sementtilaastilla rapatut ulkoseinät. Sementtimaalit soveltuvat lisäksi aikaisemmin sementtimaalilla tai –pinnoitteella maalatuille alustoille. Sementtimaalien sävyttämiseen käytetään ainoastaan epäorgaanisia pigmenttejä. Tuotteet muodostavat hyvin vettä ja vesihöyryä läpäisevän pinnan. Valmiin pinnan sävyyn ja struktuuriin vaikuttavat tuotteiden notkeus ja alustan kosteus sekä imukyky. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Alustasta vapautuvien vesiliukoisten suolojen kulkeutuminen pintaan saattaa aiheuttaa valkeaa härmettä valmiissa pinnassa. Sementtimaalien tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Sementtimaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

414 Silikaattimaalit RL 11...13

Silikaattimaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Silikaattimaalit soveltuvat myös erikoiskohteisiin, kuten vesitornit, väestönsuojat, alikulkusillat yms. Silikaattimaalien tyypillisin sideaine on kalivesilasi. Myös muita vesilaseja käytetään. Silikaattimaalien tyypilliset maalausalustat ovat betoni, kalkkisementti- ja sementtirappaus sekä kalkkihiekkatiili ulkona ja sisällä. Silikaattimaalit soveltuvat lisäksi aikaisemmin kalkkisementti- ja sementtimaalilla tai -pinnoitteella

sekä silikaattimaalilla maalatuille alustoille. Silikaattimaalien sävyttämiseen käytetään ainoastaan

epäorgaanisia pigmenttejä. Silikaattimaalit muodostavat hyvin vesihöyryä läpäisevän pinnan. Maalattavan alustan huokosrakenne sekä kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana saattavat aiheuttaa värin kirjavuutta. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Silikaattimaalien tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Silikaattimaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

415 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13

Silikoniemulsiomaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Silikoniemulsiomaalien pääasialliset sideaineet ovat silikonihartsi ja akrylaattidispersio.

Silikoniemulsiomaalien tyypillisiä maalausalustoja ovat betoni- sekä kalkkisementti- ja sementtilaastilla rapatut pinnat. Silikoniemulsiomaalit soveltuvat lisäksi kalkkimaalia lukuun ottamatta kaikille aikaisemmin kiviainespinnoille tarkoitetuilla tuotteilla käsitellyille alustoille. Silikoniemulsiomaalit muodostavat hyvin vesihöyryä läpäisevän, mutta vettä hylkivän pinnan. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Silikoniemulsiomaalien tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Silikoniemulsiomaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

416 Dispersiomaalit RL 11...13

Dispersiomaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Muita käyttökohteita ovat esim. parkkihallit. Dispersiomaalien sideaine on orgaaninen dispersio, tyypillisesti akrylaatti. Dispersiomaalien tyypillisiä maalausalustoja ovat betoni, sementtilaasteilla rapatut pinnat sekä sementtipohjaiset rakennuslevyt. Lisäksi ne soveltuvat aikaisemmin dispersiomaalilla tai -pinnoitteella käsitellyille alustoille. Dispersiomaalit muodostavat melko hyvin vesihöyryä läpäisevän ja veden tunkeutumista hidastavan pinnan. Lisäksi ne yleensä hidastavat hiilidioksidin tunkeutumista maalikalvon läpi hidastaen alustan karbonatisoitumisreaktioita. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Dispersiomaalien tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Dispersiomaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

417 Betoninsuojamaalit RL 13

Betoninsuojamaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Muita käyttökohteita ovat esim. parkkihallit ja sillat. Betoninsuojamaalien tyypillisin maalausalusta on betoni. Lisäksi ne soveltuvat aikaisemmin betoninsuojamaalilla tai -pinnoitteella käsitellyille alustoille.

Betoninsuojamaaleille esitetyt määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimuksenmukaisuuden arviointi on esitetty standardissa SFS-EN 1504-2. Betoninsuojamaalien tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Betoninsuojamaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13

Maalattavaksi tarkoitetulle alustalle valittavan tuotteen pitää olla yhteensopiva ko. alustan kanssa eikä se saa vaikuttaa heikentävästi rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan tai alustan mekaanisiin ominaisuuksiin.

42 Kiviainespintojen vesiohenteiset pinnoitteet ulkokäyttöön

Tuotteet on tarkoitettu pääasiassa rakennusten julkisivujen ja niihin liittyvien kiviainespohjaisten rakenneosien pinnoittamiseen. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä, 10…20 vuotta edellyttäen, että rakenne ei ole vioittunut ja että esikäsittely ja maalaustyö on suoritettu valmistajan ohjeen mukaan. Pinta voi likaantua ja erityisesti kirkkaat värit voivat muuttua jonkun verran. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

421 Kalkkipinnoitteet RL 11...13

422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11...13

Kalkkisementtipinnoitteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Kalkkisementtipinnoitteiden sideaine on sammutetun kalkin ja sementin seos. Kalkkisementtipinnoitteiden pinnoitusalustat ovat kalkkisementtilaastilla rapatut ulkoseinät. Kalkkisementtipinnoitteet soveltuvat lisäksi aikaisemmin kalkkisementtimaalilla tai -pinnoitteella ja sementtimaalilla tai –pinnoitteella maalatuille alustoille. Kalkkisementtipinnoitteiden sävyttämiseen käytetään ainoastaan epäorgaanisia pigmenttejä. Tuotteet muodostavat hyvin vettä ja vesihöyryä läpäisevän pinnan. Valmiin pinnan sävyyn ja struktuuriin vaikuttavat tuotteiden notkeus ja alustan kosteus sekä imukyky. Käsitellyssä pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Alustasta vapautuvien vesiliukoisten suolojen kulkeutuminen pintaan saattaa aiheuttaa valkeaa härmettä valmiissa pinnassa. Kalkkisementtipinnoitteiden tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Kalkkisementtipinnoitteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

423 Sementtipinnoitteet RL 11...13

Sementtipinnoitteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Niillä voidaan käsitellä myös muita tavallisesti betonista valmistettuja rakenteita, kuten parvekelaattojen alapinnat, tukimuurit, kylmät rakenteet yms. Sementtipinnoitteiden sideaine on sementti. Sementtipinnoitteiden maalausalustat ovat betoniset ja sementtilaastilla rapatut ulkoseinät. Sementtipinnoitteet soveltuvat lisäksi aikaisemmin sementtimaalilla tai –pinnoitteella maalatuille alustoille. Sementtipinnoitteiden sävyttämiseen käytetään ainoastaan epäorgaanisia pigmenttejä. Tuotteet muodostavat hyvin vettä ja vesihöyryä läpäisevän pinnan. Valmiin pinnan sävyyn ja struktuuriin vaikuttavat tuotteiden notkeus ja alustan kosteus sekä imukyky. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Alustasta vapautuvien vesiliukoisten suolojen kulkeutuminen pintaan saattaa aiheuttaa valkeaa härmettä valmiissa pinnassa. Sementtipinnoitteiden tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta.

Sementtipinnoitteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

424 Silikaattipinnoitteet RL 11...13

Silikaattipinnoitteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Silikaattipinnoitteet soveltuvat myös erikoiskohteisiin, kuten vesitornit, väestönsuojat, alikulkusillat yms. Silikaattipinnoitteiden tyypillisin sideaine on kalivesilasi. Myös muita vesilaseja käytetään. Silikaattipinnoitteiden tyypilliset pinnoitusalustat ovat betoni, kalkkisementti- ja sementtirappaus sekä kalkkihiekkatiili ulkona ja sisällä. Silikaattipinnoitteet soveltuvat lisäksi aikaisemmin kalkkisementti- ja sementtimaalilla tai –pinnoitteella sekä silikaattimaalilla ja -pinnoitteella käsitellyille alustoille. Silikaattipinnoitteiden sävyttämiseen käytetään ainoastaan epäorgaanisia pigmenttejä. Silikaattipinnoitteet muodostavat hyvin vesihöyryä läpäisevän pinnan. Pinnoitettavan alustan huokosrakenne sekä kosteus- ja lämpötilavaihtelut pinnoitteen levityksen ja kuivumisreaktion aikana saattavat aiheuttaa värin kirjavuutta. Käsitellyssä pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Silikaattipinnoitteiden tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Silikaattipinnoitteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

425 Silikoniemulsiopinnoitteet RL 11...13

Silikoniemulsiopinnoitteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Silikoniemulsiopinnoitteiden pääasialliset sideaineet ovat silikonihartsi ja akrylaattidispersio. Silikoniemulsiopinnoitteiden tyypillisiä maalausalustoja ovat betoni- sekä kalkkisementti- ja sementtilaastilla rapatut pinnat. Silikoniemulsiopinnoitteet soveltuvat lisäksi kalkkimaalia lukuun ottamatta kaikille aikaisemmin kiviainespinnoille tarkoitetuilla tuotteilla käsitellyille alustoille. Silikoniemulsiopinnoitteet muodostavat melko hyvin vesihöyryä läpäisevän, mutta vettä hylkivän pinnan. Vesihöyryn läpäisevyyteen vaikuttaa mm. pinnoitteen levitystapa. Käsitellyssä pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Silikoniemulsiopinnoitteiden tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Silikoniemulsiopinnoitteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

426 Dispersiopinnoitteet RL 11...13

Dispersiopinnoitteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Dispersiopinnoitteiden sideaine on orgaaninen dispersio, tyypillisesti akrylaatti. Dispersiopinnoitteiden tyypillisiä maalausalustoja ovat betoni, sementtilaasteilla rapatut pinnat sekä sementtipohjaiset rakennuslevyt. Lisäksi ne soveltuvat aikaisemmin dispersiomaalilla tai -pinnoitteella käsitellyille alustoille. Dispersiopinnoitteet muodostavat melko hyvin vesihöyryä läpäisevän ja veden tunkeutumista hidastavan pinnan. Lisäksi ne yleensä hidastavat hiilidioksidin tunkeutumista pinnoitteen läpi hidastaen alustan karbonatisoitumisreaktioita. Pinnoitteiden läpäisevyysominaisuuksiin vaikuttaa mm. pinnoitteen levitystapa. Käsitellyssä pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä.Dispersiopinnoitteiden tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Dispersiopinnoitteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

427 Betoninsuojapinnoitteet RL 13

Betoninsuojapinnoitteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Muita käyttökohteita ovat esim. parkkihallit ja sillat. Betoninsuojapinnoitteiden tyypillisin maalausalusta on betoni. Lisäksi ne soveltuvat aikaisemmin betoninsuojamaalilla tai -pinnoitteella käsitellyille alustoille. Betoninsuojapinnoitteille esitetyt määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimuksenmukaisuuden arviointi on esitetty standardissa SFS-EN 1504-2. Betoninsuojapinnoitteiden tavanomainen kunnossapitoväli on 10…20 vuotta. Betoninsuojapinnoitteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

429 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset pinnoitteet RL 11...13

Pinnoitettavaksi tarkoitetulle alustalle valittavan tuotteen pitää olla yhteensopiva ko. alustan kanssa eikä se saa vaikuttaa heikentävästi rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan tai alustan mekaanisiin ominaisuuksiin.

43 Kiviainespintojen liuoteohenteiset maalit ja pinnoitteet ulkokäyttöön

Tuotteet on tarkoitettu pääasiassa rakennusten ja niihin liittyvien kiviainespohjaisten rakenneosien maalaamiseen ja pinnoittamiseen. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä, 10…20 vuotta edellyttäen, että rakenne ei ole vioittunut ja että esikäsittely ja maalaustyö on suoritettu valmistajan ohjeen mukaan. Pinta voi likaantua ja erityisesti kirkkaat värit voivat muuttua jonkun verran. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

431 Kiviainespintojen liuoteohenteiset maalit RL 11…13

Liuoteohenteisten kiviainespintojen maalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto yms. rakennusten julkisivut. Muita käyttökohteita ovat esim. parkkihallit. Liuoteohenteisten kiviainespintojen maalien sideaine on tyypillisesti akryyli, alkydi tai polyuretaani. Tuotteet muodostavat yleensä melko hyvin tai huonosti vesihöyryä läpäisevän pinnan. Lisäksi ne yleensä hidastavat hiilidioksidin tunkeutumista maalikalvon läpi hidastaen alustan karbonatisoitumisreaktioita. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Muut kuin edellä esitetty sideainetyypit voivat myös olla mahdollisia, sillä edellytyksellä että tuotteen vesihöyryn läpäisykyky on riittävä eikä tuote vaikuta heikentävästi alustan mekaanisiin ominaisuuksiin.

432 Kiviainespintojen liuoteohenteiset pinnoitteet RL 11...13

Liuoteohenteisten kiviainespintojen pinnoitteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Muita käyttökohteita ovat esim. parkkihallit. Liuoteohenteisten kiviainespintojen pinnoitteiden sideaine on tyypillisesti akryyli, alkydi tai polyuretaani. Tuotteet muodostavat yleensä melko hyvin tai huonosti vesihöyryä läpäisevän pinnan. Lisäksi ne yleensä hidastavat hiilidioksidin tunkeutumista maalikalvon läpi hidastaen alustan karbonatisoitumisreaktioita. Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus (hankaus) saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Muut kuin edellä esitetty sideainetyypit voivat myös olla mahdollisia, sillä edellytyksellä että tuotteen vesihöyryn läpäisykyky on riittävä eikä tuote vaikuta heikentävästi alustan mekaanisiin ominaisuuksiin.

439 Muut kiviainespintojen liuoteohenteiset maalit ja pinnoitteet ulkokäyttöön RL 11…13

44 Metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit ulkokäyttöön

Nämä maalit ovat tarkoitettuja käytettäväksi säärasitukseen joutuvien metallipintojen maalaukseen. Maalien

käyttöalue on hyvin laaja ulottuen peltikatoista ja raskaista teräsrakenteista aluevarusteisiin ja täydentäviin rakenneosiin; kattotikkaisiin, ikkunapuitteisiin jne. Osa maaleista soveltuu myös sisämaalaukseen tietyin tuote- tai tuoteryhmäkohtaisin, mm. EU VOC-direktiivin asettamin rajoituksin. Metallipintojen maalit, jotka ovat korroosionestopigmentoituja tai muutoin alustan syöpymistä estäviä tai hidastavia, soveltuvat usein maalattavaksi suoraan teräs- ja muille metallipinnoille. Metallipintojen pintamaalit, joilla ei ole korroosionesto-ominaisuuksia, mutta joita ulkonäöllisten, säänkesto- tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi käytetään ulkona metallipinnoilla, vaativat yleensä erillisen pohjamaalauksen. Jos tämän ryhmän maaleja käytetään teollisesti maalattujen rakenneosien paikka-, pesu- tai huoltomaalaukseen, on tuotteiden soveltuvuus ko. pinnalla varmistettava tuotekohtaisesti. Näissä tapauksissa käsittely-yhdistelmät vaativat aina erityissuunnittelua.

441 Peltikattojen ja metallipintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen maalaus ulkona. Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

442 Peltikattojen vesiohenteiset pintamaalit RL 11...13

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen pintamaalaus ulkona. Maalit soveltuvat maalattavaksi säärasitukseen joutuessaan korroosionestopohjamaalatuille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut sinkityt teräs-

ja teräsohutlevypinnat, sekä muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri.

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

443 Metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit RL 11...13

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat ilmastorasitukseen joutuvat metallipinnat sekä sinkityt teräsohutlevypinnat. Maalit soveltuvat maalattavaksi säärasitukseen joutuessaan korroosionestopohjamaalatuille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

444 Peltikattojen ja metallipintojen 2-komponenttiset vesiohenteiset maalit RL 11...13

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen maalaus ulkona. Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

445 Peltikattojen ja metallipintojen vesiohenteiset pinnoitteet RL 11...13

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen pinnoittaminen ulkona. Pinnoitteet poikkeavat maaleista kertalevityksellä saavutettavalla suuremmalla kuivakalvonpaksuudella, joka on yli 200 µm. Alustamateriaaliksi soveltuvat sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

446 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13

Nämä tuotteet soveltuvat PVC-muovipinnoitettujen teräsohutlevyjen pesu- ja huoltomaalaukseen. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

447 PVDF-pinnoitettujen (PVF2) teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13

Nämä tuotteet soveltuvat PVDF- eli PVF2-pinnoitettujen teräsohutlevyjen pesu- ja huoltomaalaukseen. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

448 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13

Nämä tuotteet soveltuvat polyuretaani- ja/tai polyesteripinnoitettujen teräsohutlevyjen pesu- ja huoltomaalaukseen. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

449 Muut vesiohenteiset peltikattojen ja metallipintojen maalit RL 11...13

45 Metallipintojen liuoteohenteiset pintamaalit ulkokäyttöön

Nämä maalit ovat tarkoitettuja käytettäväksi säärasitukseen joutuvien metallipintojen maalaukseen. Maalien

käyttöalue on hyvin laaja ulottuen peltikatoista ja raskaista teräsrakenteista aluevarusteisiin ja täydentäviin rakenneosiin; kattotikkaisiin, ikkunapuitteisiin jne. Osa maaleista soveltuu myös sisämaalaukseen tietyin tuote- tai tuoteryhmäkohtaisin, mm. VOC-direktiivin asettamin rajoituksin. Maalit, jotka ovat korroosionestopigmentoituja tai muutoin alustan syöpymistä estäviä tai hidastavia, soveltuvat usein maalattavaksi suoraan teräs- ja muille metallipinnoille. Metallipintojen pintamaalit, joilla ei ole korroosionesto-ominaisuuksia, mutta joita ulkonäöllisten, säänkesto tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi käytetään ulkona metallipinnoilla, vaativat yleensä erillisen pohjamaalauksen. Jos tämän ryhmän maaleja käytetään teollisesti maalattujen rakenneosien paikka-, pesu- tai huoltomaalaukseen on tuotteiden soveltuvuus ko. pinnalla varmistettava tuotekohtaisesti. Näissä tapauksissa käsittely-yhdistelmät vaativat aina erityissuunnittelua.

451 Peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit RL 11...13

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen maalaus ulkona. Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti liuoteohenteinen alkydi tai erikoisalkydi. Maaleille on tyypillistä kiillon himmeneminen ja värin haalistuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

452 Peltikattojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen pintamaalaus ulkona. Maalit eivät ole korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat tyypillisesti maalattavaksi säärasitukseen joutuessaan korroosionestopohjamaalatuille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti liuoteohenteinen alkydi tai erikoisalkydi. Maaleille on tyypillistä kiillon himmeneminen ja värin haalistuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

453 Metallipintojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat ilmastorasitukseen joutuvat metallipinnat sekä sinkityt teräsohutlevypinnat. Maalit eivät ole korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat tyypillisesti maalattavaksi säärasitukseen joutuessaan korroosionestopohjamaalatuille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti liuoteohenteinen alkydi tai erikoisalkydi. Maaleille on tyypillistä kiillon himmeneminen ja värin haalistuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

454 Peltikattojen ja metallipintojen 2-komponenttiset liuoteohenteiset maalit RL 11...14

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen maalaus ulkona. Alustamateriaaliksi soveltuvat sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti liuoteohenteinen kaksikomponenttinen polyuretaani. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

455 Peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset pinnoitteet RL 11...13

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on sinkittyjen teräsohutlevypintojen, kuten peltikattojen, sekä muiden metallipintojen pinnoittaminen ulkona. Alustamateriaaliksi soveltuvat sinkityt teräs- ja teräsohutlevypinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten teräs, alumiini, kupari tms. Pinnoitteet poikkeavat maaleista kertalevityksellä saavutettavalla suuremmalla kuivakalvonpaksuudella, joka on yli 200 ?m.Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

456 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13

Nämä tuotteet soveltuvat PVC-muovipinnoitettujen teräsohutlevyjen pesu- ja huoltomaalaukseen. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

457 PVDF-pinnoitettujen (PVF2) teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13

Nämä tuotteet soveltuvat PVDF- eli PVF2-pinnoitettujen teräsohutlevyjen pesu- ja huoltomaalaukseen.

Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

458 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13

Nämä tuotteet soveltuvat polyuretaani- ja/tai polyesteripinnoitettujen teräsohutlevyjen pesu- ja huoltomaalaukseen. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit

46 Puupintojen vesiohenteiset pintamaalit ulkokäyttöön

Käyttökohteina voivat olla julkisivut, aidat, ovet ja ikkunapuitteet yms. Pintamaalit suojaavat puuta säärasituksilta. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatulle tai pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona. Poikkeuksen tekevät talousrakennusmaalit ja vesiohenteiset perinnemaalit/keittomaalit. Talousrakennusmaalit soveltuvat hirsi- ja sahatuille pinnoille. Keittomaalit soveltuvat sahalauta- tai karkealle hirsipinnalle julkisivuihin ja aitoihin. Jos alustamateriaalin ym. suhteen on poikkeuksia, se mainitaan tuotekohtaisesti. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen.

461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatulle tai pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuu- ja vaneripinnoille ulkona. Tämän ryhmän tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä tai pitkä. Näiden tuotteiden sideaine on veteen dispergoitu polymeeri. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

462 Puujulkisivujen vesiohenteiset öljymaalit RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatulle tai pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Vesiohenteisten öljymaalien sideaineena on veteen emulgoitu hapettumalla kuivuva öljy, esimerkiksi pellavaöljy, standöljy ja/tai pitkäöljyinen alkydi. Öljymaaleille on luonteenomaista maalipinnan liituuntuminen ja värien haalistuminen auringonvalon vaikutuksesta. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjustetuille tai pohjamaalatulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ja vanerille ulkona. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti

keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Peittosuojien sideaine on yleensä veteen dispergoitu polymeeri ja/tai veteen emulgoitu öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Peittosuoja jättää ensimaalauksessa puun pintakuvioinnin näkyviin muodostaen kuitenkin peittävän pintakäsittelyn. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e.

464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13

Talousrakennusmaalit ovat yleensä täyshimmeitä ja soveltuvat talousrakennuksiin hirsi- ja sahatuille puupinnoille. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Talousrakennusmaalien sideaineena on veteen emulgoitu öljy tai veteen emulgoidun öljyn ja veteen dispergoidun polymeerin, kuten polyakrylaatin, seos. Tuotteiden värisävy voi muuttua jonkin verran auringonvalon vaikutuksesta. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13

Vesiohenteisilla perinnemaaleilla tarkoitetaan yleensä täyshimmeitä keittomaaleja, joiden sideaine on pellavaöljy ja tärkkelys. Maalit soveltuvat sahalauta- tai karkealle hirsipinnalle. Keittomaalien ominaisuuksiin kuuluu, että se säärasituksessa kuluu pois. Keittomaalien kunnossapitoväli riippuu halutusta ulkonäöstä. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatuille tai pohjustetuille ovi- ja ikkunapinnoille. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

469 Muut puupintojen vesiohenteiset ulkomaalit

47 Puupintojen liuoteohenteiset pintamaalit ulkokäyttöön

Käyttökohteina voivat olla julkisivut, aidat, ovet ja ikkunapuitteet yms. Pintamaalit suojaavat puuta säärasituksilta. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatulle tai pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen.

471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatuille tai pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Öljymaaleille on luonteenomaista maalipinnan liituuntuuminen

ja värien haalistuminen auringonvalon vaikutuksesta. Sideaineena on pääasiassa hapettumalla kuivuva öljy,

esimerkiksi pellavaöljy, standöljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

472 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatulle tai pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Näiden maalien sideaineena on pellavaöljy tai pellavaöljyvernissa. Maalin kuivuminen perustuu pellavaöljyn hapettumiseen ja ne kuivuvat verrattain hitaasti. Perinneöljymaaleille on luonteenomaista maalipinnan liituuntuminen ja värien haalistuminen auringonvalon vaikutuksesta. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

473 Puujulkisivujen liuoteohenteiset petroliöljymaalit RL 11...13

Petroliöljymaalit soveltuvat käytettäväksi sahattujen ja höylättyjen puupintojen maalaamiseen ulkona. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Näiden maalien sideaineena on pellavaöljy ja ne sisältävät liuottimena valopetrolia.

Petroliöljymaalien kuivuminen perustuu pellavaöljyn hapettumiseen ja ne kuivuvat verrattain hitaasti.

Petroliöljymaaleille on luonteenomaista maalipinnan liituuntuminen ja värien haalistuminen auringonvalon vaikutuksesta. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

474 Puujulkisivujen liuoteohenteiset peittosuojat RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatulle tai pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Peittosuojien sideaineena on pääasiassa hapettumalla kuivuva öljy, esimerkiksi pellavaöljy, standöljy ja/tai pitkäöljyinen alkydi. Tuotteille on luonteenomaista maalipinnan liituuntuminen ja värien haalistuminen auringonvalon vaikutuksesta. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e.

475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjamaalatuille tai pohjustetuille ovi- ja ikkunapinnoille. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

479 Muut puupintojen liuoteohenteiset tuotteet ulkokäyttöön

48 Puupintojen vesiohenteiset kuultavat pintakäsittelyaineet ulkokäyttöön

Kuultavien tuotteiden käyttökohteina voivat olla julkisivut, aidat, terassirakenteet, ovet ja ikkunapuitteet yms.

Kuultavat pintakäsittelyaineet suojaavat puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia. Puunsuoja on EU:n biosididirektiivin (98/8/EY) mukaisesti rekisteröity tuote, joka suojaa puuta myös sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Ulkona suositellaan käytettäväksi vain sävytettyä tuotetta. Huoltoväli riippuu mm. kalvonpaksuudesta ja rasitusolosuhteista.

481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä orgaaninen dispersio ja/tai veteen emulgoitu öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteet eivät muodosta kalvoa, joten niiden kiiltoryhmää ei määritellä. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e tai erittäin ohutkalvoiset kuullotteet kuuluvat luokkaan A/f.

482 Puujulkisivujen vesiohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä orgaaninen dispersio ja/tai veteen emulgoitu öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e.

483 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuultavat puunsuojat

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona valmistajan ohjeiden mukaan. Kuultavat puunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä orgaaninen dispersio ja/tai veteen emulgoitu öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteet eivät muodosta kalvoa, joten niiden kiiltoryhmää ei määritellä. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e tai erittäin ohutkalvoiset kuullotteet kuuluvat luokkaan A/f.

484 Puujulkisivujen vesiohenteiset kalvoamuodostavat kuultavat puunsuojat

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona valmistajan ohjeiden mukaan. Kuultavat puunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä orgaaninen dispersio ja/tai veteen emulgoitu öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e.

485 Puuovien ja -ikkunoiden vesiohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjustetuille ovi- ja ikkunapinnoille ulkona. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä orgaaninen dispersio ja/tai veteen emulgoitu öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e tai erittäin ohutkalvoiset kuullotteet kuuluvat luokkaan A/f.

486 Ovien ja ikkunoiden vesiohenteiset kuultavat puunsuojat ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi ovi- ja ikkunapinnoille ulkona valmistajan ohjeiden mukaan. Kuultavat puunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä orgaaninen dispersio ja/tai veteen emulgoitu öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e tai erittäin ohutkalvoiset kuullotteet kuuluvat luokkaan A/f.

489 Muut puupintojen vesiohenteiset kuultavat pintakäsittelyaineet ulkokäyttöön

49 Puupintojen liuoteohenteiset kuultavat pintakäsittelyaineet ulkokäyttöön

Kuultavien tuotteiden käyttökohteina voivat olla julkisivut, aidat, terassirakenteet, ovet ja ikkunapuitteet yms.

Kuultavat pintakäsittelyaineet suojaavat puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia. Puunsuoja on EU:n biosididirektiivin (98/8/EY) mukaisesti rekisteröity tuote, joka suojaa puuta myös sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Ulkona suositellaan käytettäväksi vain sävytettyä tuotetta. Huoltoväli riippuu mm. kalvonpaksuudesta ja rasitusolosuhteista.

491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset

kuullotteet

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjustetulle sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteet eivät muodosta kalvoa, joten niiden kiiltoryhmää ei määritellä. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e tai erittäin ohutkalvoiset kuullotteet kuuluvat luokkaan A/f.

492 Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjustetuille sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e.

493 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuultavat puunsuojat

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona valmistajan ohjeiden mukaan. Kuultavat puunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteet eivät muodosta kalvoa, joten niiden kiiltoryhmää ei määritellä. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e tai erittäin ohutkalvoiset kuullotteet kuuluvat luokkaan A/f.

494 Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoamuodostavat kuultavat puunsuojat

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ulkona valmistajan ohjeiden mukaan. Kuultavat puunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e.

495 Puuovien ja -ikkunoiden liuoteohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi pohjustetuille ovi- ja ikkunapinnoille ulkona. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e.

496 Ovien ja ikkunoiden liuoteohenteiset kuultavat puunsuojat ulkokäyttöön

Kuultavat puunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi ovi- ja ikkunapinnoille ulkona valmistajan ohjeiden mukaan. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti 2–5 vuotta riippuen säärasituksesta. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta. Sideaine on yleensä öljy tai pitkäöljyinen alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e tai erittäin ohutkalvoiset kuullotteet kuuluvat luokkaan A/f.

499 Muut puupintojen liuoteohenteiset kuultavat pintakäsittelyaineet ulkokäyttöön

.