Rasitusluokat - RL

Maalattavan pinnan käsittely-yhdistelmän valintaan vaikuttavat oleellisesti pintaan käytössä kohdistuvat rasitukset sekä maalaukselta vaadittava kestävyys. Ympäristön rasitus ilmaistaan maalauksen rasitusluokalla, jonka avulla pyritään kuvaamaan niitä olosuhteita, joissa käsittely-yhdistelmää voidaan käyttää.

Maalattavissa kohteissa vallitsevat ympäristöolosuhteet jaetaan maalauksen kestävyyteen vaikuttavien tekijöiden perusteella yhteentoista luokkaan.

Sisätiloissa vallitsevat ympäristöolosuhteet kuuluvat rasitusluokkiin 01...06.

Ulkoilman ympäristöolosuhteet kuuluvat rasitusluokkiin 11...15.

Teräs-, alumiini- ja kuumasinkityillä pinnoilla vastaavat rasitusluokat on esitetty standardissa SFS-EN ISO 12944-2 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu ja ovat seuraavat: C1, C2, C3, C4, C5-I ja C5-M.

Maalatun pinnan huoltamisessa noudatetaan maalinvalmistajan ohjeita.

Rasitusluokat sisätiloissa

RL 01

Vähäiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa Luokan 01 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu ainoastaan vähäinen mekaaninen rasitus ja pinnoilta ei vaadita pesunkestävyyttä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi asuinhuoneiden ja toimistojen katot.

RL 02

Tavanomaiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa Luokan 02 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu tavanomainen mekaaninen rasitus ja pintojen tulee kestää pyyhkimistä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi asuin- ja toimistohuoneiden seinät.

RL 03

Suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa Luokan 03 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia ja pintojen tulee kestää satunnaista pesua ja pyyhkimistä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kevyen kulutuksen julkiset tilat, asuntojen keittiöt ja wc-tilat sekä kuivat koestustilat, jotka eivät joudu alttiiksi kemialliselle rasitukselle.

RL 04

Erittäin suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa Luokan 04 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu erittäin suuria mekaanisia rasituksia ja pintojen tulee kestää pesua ja pyyhkimistä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi raskaan kulutuksen julkiset tilat, liiketilat, luokkahuoneet, porrashuoneet, sisäliikuntatilat sekä potilashuoneet.

RL 05

Erityisrasitukset ja -vaatimukset sisätiloissa Luokan 05 mukainen rasitus esiintyy sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia tai niihin voi roiskua tai tiivistyä vettä (märkätilat ja muut kosteudelle ja sitä kautta mikrobeille alttiit ympäristöt). Pintojen tulee kestää toistuvaa pesua ja pyyhkimistä. Tilan käyttötarkoitus vaikuttaa ratkaisevasti maalipintojen vaurioitumisnopeuteen ja maalauskäsittely-yhdistelmän valintaan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi lämmittämättömät tilat sekä sauna- ja pesutilat.

RL 06

Erityissuunnittelua vaativat rasitukset sisätiloissa Luokan 06 mukainen rasitus esiintyy sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu erittäin suuria mekaanisia tai kemiallisia rasituksia tai niihin voi roiskua tai tiivistyä vettä. Pintojen tulee kestää hankausta ja toistuvaa pesua höyryllä tai painevedellä. Tilan käyttötarkoitus ja lähiympäristö vaikuttaa ratkaisevasti maalipintojen vaurioitumisnopeuteen ja maalauskäsittely-yhdistelmän valintaan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi suurtalouskeittiöt, uimahallit, laboratoriot, meijerit, teollisuuden tilat, huoltoasemat ja sairaaloiden toimenpidetilat.

Rasitusluokat ulkona

Valittaessa käsittely-yhdistelmää ulkopinnoille otetaan huomioon vallitseva mikroilmasto, esimerkiksi auringon UV- ja lämpösäteily, ilmansuunnat, sade, vallitsevat tuulensuunnat ja kasvillisuuden sijainti maalattavan kohteen lähellä sekä rakenteellisen suojauksen puuttuminen, esimerkiksi räystäättömyys. Erityisesti lämpötilan nopea vaihtelu 0 °C:een molemmin puolin rasittaa esimerkiksi kivipintaista maalausalustaa runsaasti. Tämä on tyypillinen ilmiö mm. rannikoilla.

RL 11

Lievä ilmastorasitus ulkona Luokan 11 mukainen ilmastorasitus esiintyy esimerkiksi ulkona puhtaassa maaseutuilmastossa. Teräs-, alumiinija kuumasinkityillä pinnoilla tämä vastaa standardin SFS-EN ISO 12944-2 rasitusluokkaa C2 lievä.

RL 12

Kohtalainen ilmastorasitus ulkona Luokan 12 mukainen ilmastorasitus esiintyy ulkona epäpuhtauksien rasittamassa kaupunki-ilmastossa ja rannikkoalueilla, joissa kloridipitoisuus on alhainen, kuten Suomessa. Kaupunki-ilmasto vallitsee suurehkoissa taajamissa ja kaupungeissa. Ilma sisältää epäpuhtautena mm. nokea, pölyä ja polttoaineiden palamistuotteena rikkiyhdisteitä. Teräs-, alumiini- ja kuumasinkityillä pinnoilla tämä vastaa standardin SFS-EN ISO 12944-2 rasitusluokkaa C3 kohtalainen.

RL 13

Ankara ilmastorasitus ulkona Luokan 13 mukainen ilmastorasitus esiintyy ulkona voimakkaiden epäpuhtauksien rasittamassa kaupunki- ja teollisuusilmastossa. Ankara ilmastorasitus esiintyy suurissa taajamissa ja kaupungeissa, joissa lähiympäristön teollisuus vaikuttaa maalipinnan tuhoutumisnopeuteen. Teräs-, alumiini- ja kuumasinkityillä pinnoilla tämä vastaa standardin SFS-EN ISO 12944-2 rasitusluokkaa C4 ankara.

RL 14

Erittäin ankara ilmastorasitus ulkona Luokan 14 mukainen ilmastorasitus esiintyy ulkona erityisolosuhteiden rasittamassa kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa. Tyypillisiä maalipinnan tuhoutumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi syövyttävät kaasut, kostuneet kemikaalipölyt, roiskeet ja lämpörasitukset. Meri-ilmastossa merivedestä peräisin olevat kloridit edistävät maalipinnan tuhoutumista. (Suomessa tarkoittaa roiskerasitusta.) Teräs-, alumiini- ja kuumasinkityillä pinnoilla tämä vastaa standardin SFS-EN ISO 12944-2 rasitusluokkaa C5-I hyvin ankara teollisuusilmasto ja C5-M hyvin ankara meri-ilmasto.

RL 15

Erityissuunnittelua vaativat rasitukset ulkona

.