Pintakäsittelyn ulkonäköluokat

Pintakäsittely-yhdistelmän valintaan vaikuttavat osaltaan myös haluttu valmiin pinnan ulkonäkö ja sileys.

Valmiin pinnan ulkonäön määrittelemiseksi on luotu maalauksen ulkonäköluokitusjärjestelmä. Luokitusjärjestelmä sisältää valmiin pinnan ulkonäkövaatimukset peittäville käsittelyille ja kuultokäsittelyille erikseen sisä- ja ulkopinnoilla, pintaverhouksen maalauskäsittelyille ja seinänpäällyksille.

Valittavaan ulkonäköluokkaan vaikuttavat käytettävät työmenetelmät, esimerkiksi sively, telaus, ruiskutus ja harjaus. Ne on määriteltävä maalaustyöselostuksessa tai työmaalla etukäteen tehtävän mallipintakäsittelyn avulla.

Pintakäsittelyn ulkonäköluokka ilmoitetaan luokitustunnuksella, jossa ulkonäköluokkaa osoittavan numeron eteen lisätään kirjain:

P = peittävä käsittely
K = kuultokäsittely,
V = seinänverhouksen maalauskäsittely
T = seinänverhous valmiilla seinänverhoustuotteella - tapetointi.

Sisäpinnoilla on tunnuksen perässä alaindeksi s ja ulkopinnoilla alaindeksi u.

Peittävällä käsittelyllä (P) tarkoitetaan alustan käsittelyä maalilla tai peittävällä pinnoitteella.

Kuultokäsittelyllä (K) tarkoitetaan alustan käsittelyä kuultavilla pintakäsittelyaineilla. Kuultokäsittelyjä ovat lakkaus, puunsuojakäsittely, erikoiskuultokäsittely, vahaus ja öljykäsittely.

Seinänverhouksen maalauskäsittelyllä (V) tarkoitetaan alustaan kiinnitetyn seinänpäällysteen käsittelyä maalilla. Seinänverhouksella (T) tarkoitetaan seinänverhousta valmiilla seinänverhoustuotteella, esim. tapetilla.

Pintakäsittely luokitellaan valmiin pinnan ulkonäön ja sisäpinnoilla myös sileyden perusteella ulkonäköluokkiin E, 1, 2 ja 3, joista luokat E ja 1 ovat vaativimpia.

Ulkonäköluokan E pintakäsittely soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa valmiin pinnan ulkonäölle ja sileydelle asetetaan erittäin suuret vaatimukset. Tällaisia maalauskohteita ovat yleensä rakenteelliset yksityiskohdat, kuten esimerkiksi kalusteet, ovet, ikkunat, pylväät, pilarit tai pinnat joilta vaaditaan normaalia parempaa puhdistettavuutta. Ulkonäköluokan E pintakäsittely vaatii erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.

Ulkonäköluokan 1 pintakäsittely soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa valmiin pinnan ulkonäölle, tasaisuudelle ja sileydelle asetetaan suuret vaatimukset. Tällaisia maalauskohteita ovat esimerkiksi julkisten tilojen, asuntojen tai toimistotilojen katto-, seinä- ja lattiapinnat.

Ulkonäköluokan 2 pintakäsittely soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa valmiin pinnan ulkonäölle ja sileydelle asetetaan tavanomaiset vaatimukset. Tällaisia maalauskohteita ovat esimerkiksi asuin- ja toimistotilojen katto- ja seinäpinnat.

Ulkonäköluokan 3 pintakäsittely soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa pinnan ulkonäöllä, tasaisuudella ja sileydellä on tavanomaista vähäisempi merkitys. Tällaisia maalauskohteita ovat esimerkiksi kellari- ja varastotilojen katto- ja seinäpinnat.

Ohje

Ellei asiakirjoissa ole määrätty käsiteltävän pinnan ulkonäköluokkaa, noudatetaan tässä esitettyä käyttösuositusta.

Ulkonäköluokka E: Pinnat, joille asetetaan erityisiä vaatimuksia ulkonäön ja sisällä sileyden suhteen. Yleensä vain erikseen määrätyt täydentävät rakennusosat.

Ulkonäköluokka 1: Asuin-, liike ja toimistorakennusten tai vastaavien sisä- ja ulkopinnat, joiden ulkonäölle ja kestävyydelle asetetaan korkeat laatuvaatimukset.

Ulkonäköluokka 2: Asuin-, liike ja toimistorakennusten tai vastaavien sisä- ja ulkopinnat, joiden ulkonäölle asetetaan tavanomaiset laatuvaatimukset.

Ulkonäköluokka 3: Pinnat, joille asetetaan luokkaa 2 vähäisemmät vaatimukset ulkonäön ja sisällä myös sileyden suhteen sekä pinnat, jotka ovat sen kaltaisia, että niille ei voi tehdä luokkaa 3 vaativampaa pintakäsittelyä.

Valmiin pinnan arvostelu

Valmiin pinnan arvostelun perusteena on käsitellyn pinnan luontainen ulkonäkö, pintakäsittelyn peittävyys ja tasaisuus, pinnan yhdenmukaisuus sekä valmiin pinnan vastaavuus suunnitteluasiakirjoissa ilmoitettuun ulkonäköluokkaan.

Pintaa arvosteltaessa otetaan huomioon kokonaisuus, käsiteltävälle alustalle ominainen pintarakenne, käytettävän tuotteen ominaisuudet ja valittu työmenetelmä.

Pintaa tarkastellaan niin etäältä, että voidaan hahmottaa koko tarkasteltava alue, esim. yksittäinen seinäpinta.

Ulkonäköluokkien 2 ja 3 pintoja tarkastellaan kohtisuoraan valaistuksen kohdistuessa pintaan katsojan takaa.

Ulkonäköluokkien E ja 1 pintojen vaatimusten tulee täyttyä myös tarkasteltaessa pintoja sivu- ja vastavalossa sekä pinnan suuntaisesti.

Yksityiskohtia tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 m:n etäisyydeltä. Tarkasteltavia yksityiskohtia ovat yksittäiset rakennusosat kuten ulko-ovet, ikkunat, listat yms.

Pinnan epätasaisuus, työsauma, rajauksen epätäsmällisyys, väri- tai kiiltoero on haittaava, jos se näkyy yleissilmäyksellä normaalivalossa. Yksittäiset poikkeamat eivät saa erottua normaalissa päivänvalossa tai normaalissa keinovalaistuksessa.

Normaalivalolla tarkoitetaan sisällä tilan käyttöolosuhteita vastaavaa yleisvalaistusta. Valaisimissa käytetään yleisesti suositeltuja, nimenomaisen tilan käyttöolosuhteisiin suunniteltuja lampputyyppejä ja valaistustehoja. Tarkastelussa voidaan käyttää siirrettävää valonlähdettä. Valon tulee kohdistua pintaan katsojan takaa. Ulkona normaalivalolla tarkoitetaan luovutusajankohdan päivänvaloa. Arviointi suositellaan tehtäväksi työvaiheittain.

Sisämaalaus

Peittävän maalauskäsittelyn ulkonäköluokat sisällä

Ulkonäköluokka PsE

Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen.

Värin ja kiillon tulee olla täysin tasainen ja vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa ei sallita alustasta johtuvaa epätasaisuutta, koloja, naarmuja, nystyröitä eikä huokosia. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Ps1

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee olla tasainen ja vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmiissa pinnassa ei sallita alustasta johtuvaa epätasaisuutta, koloja, naarmuja, nystyröitä eikä huokosia. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden häiritsevässä määrin näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Ps2

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta ja alustasta johtuvaa lievää epätasaisuutta. Valmiissa pinnassa ei sallita koloja, naarmuja, nystyröitä eikä huokosia. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja.

Ulkonäköluokka Ps3

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla peittävä ja yleisvaikutelmaltaan tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Alustasta johtuvat kiiltoerot sallitaan. Rajausten on oltava pääosin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta, alustasta johtuvaa epätasaisuutta sekä alustasta johtuvia pienehköjä koloja, naarmuja, huokosia ja nystyröitä. Valmiissa pinnassa sallitaan vähäisessä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia ja kiiltoeroja.

Kuultokäsittelyn ulkonäköluokat sisällä

Ulkonäköluokka KsE

Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.

Ulkonäköluokka Ks1

Valmiin pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä värinäytettä. Alustan luontaisen kuvioinnin tulee näkyä. Kiiltoeroja ei sallita. Rajausten on oltava täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan alustasta johtuvaa lievää epätasaisuutta. Alustasta johtuvia koloja, naarmuja, huokosia, nystyröitä tai karheutta ei sallita. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia ja kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Ks2

Valmiin pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä värinäytettä. Alustan luonnollisen kuvioinnin tulee näkyä. Kiiltoeroja ei sallita. Rajausten on oltava täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan alustasta johtuvaa lievää karheutta ja epätasaisuutta sekä alustasta johtuvia pienehköjä koloja ja huokosia. Alustasta johtuvia naarmuja ja nystyröitä ei sallita. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia, eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden häiritsevässä määrin näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Ks3

Valmiin pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan tasavärinen. Värin tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä värinäytettä. Alustan luontaisen kuvioinnin tulee näkyä. Alustasta johtuvat kiiltoerot sallitaan. Rajausten on oltava pääosin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan alustasta johtuvaa karheutta ja epätasaisuutta sekä alustasta johtuvia pienehköjä koloja, naarmuja, huokosia ja nystyröitä. Valmiissa pinnassa sallitaan vähäisessä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia ja kiiltoeroja.

Seinänverhouksen maalauskäsittelyjen ulkonäköluokat

Ulkonäköluokka VE

Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.

Ulkonäköluokka V1

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmiissa pinnassa ei sallita alustasta johtuvaa epätasaisuutta eikä valmiissa pinnassa olevia koloja, nystyröitä, naarmuja eikä huokosia. Sen sijaan maalattavan seinänverhouksen kuvioinnin tulee näkyä. Valmiissa pinnassa ei sallita maalattavan verhouksen kiinnityksestä tai maalauksesta aiheutuneita valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka V2

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta ja alustasta johtuvaa lievää epätasaisuutta. Valmiissa pinnassa sallitaan lievää huokoisuutta, mutta ei koloja, nystyröitä eikä naarmuja. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä määrin maalattavan verhouksen kiinnityksestä tai maalauksesta aiheutuneita työsaumoja eikä jatkoksia. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden häiritsevässä määrin näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka V3

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla peittävä ja yleisvaikutelmaltaan tasavärinen. Värin tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä värinäytettä. Alustasta johtuvat kiiltoerot sallitaan. Rajausten on oltava pääosin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta ja alustasta johtuvaa epätasaisuutta sekä maalattavasta verhouksesta johtuvia huokosia ja nystyröitä. Valmiissa pinnassa sallitaan vähäisessä määrin maalattavan verhouksen kiinnityksestä ja maalauksesta aiheutuneita työsaumoja ja jatkoksia.

Seinänverhouksen ulkonäköluokat

Ulkonäköluokka TE

Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.

Ulkonäköluokka T1

Valmiiksi verhotun pinnan tulee olla puhdas. Seinänverhouksen (esim. tapetin) on oltava kokonaan kiinnittynyt. Siinä ei saa olla irronneita reunoja, puskusaumojen rakoilua, repeämiä, kuplia eikä haittaavia värieroja. Saumojen tulee olla suoria ja mahdollisimman vähän näkyviä. Rajausten on oltava täysin täsmällisiä ja kuviokohdistus oikein. Valmiissa pinnassa ei sallita verhouksen alustasta johtuvaa epätasaisuutta. Alustassa ei sallita koloja, naarmuja, huokosia eikä nystyröitä.

Ulkonäköluokka T2

Valmiiksi verhotun pinnan tulee olla puhdas. Seinänverhouksen (esim. tapetin) on oltava kokonaan kiinnittynyt. Siinä ei saa olla irronneita reunoja, puskusaumojen rakoilua, repeämiä, kuplia eikä haittaavia värieroja. Saumojen tulee olla suoria ja mahdollisimman vähän näkyviä. Rajausten on oltava täsmällisiä ja kuviokohdistus oikein. Valmiissa pinnassa sallitaan alustasta johtuvaa lievää epätasaisuutta. Alustassa ei saa olla koloja, naarmuja, huokosia eikä nystyröitä.

Ulkonäköluokka T3

Valmiiksi verhotun pinnan tulee olla puhdas. Seinänverhouksen (esim. tapetin) on oltava kokonaan kiinnittynyt. Siinä ei saa olla irronneita reunoja, repeämiä, kuplia eikä haittaavia värieroja. Saumat saattavat olla vähän näkyviä. Rajausten on oltava pääosin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan alustasta johtuvaa epätasaisuutta.

Ulkomaalaus

Ulkopinnoilla ulkonäköluokkaa valittaessa otetaan huomioon maalattavan alustan materiaali, käytettävä tuote ja valittu työmenetelmä sekä työsaumojen sijoittelu (telinevalinnat). Pinnan struktuuri otetaan myös huomioon luokkaa valittaessa, esimerkiksi sahatulle puulle, rapatulle pinnalle, betonipinnalle tai hirrelle ei voi toteuttaa ulkonäköluokkia PuE tai Pu1.

Peittävän maalauskäsittelyn ulkonäköluokat ulkona

Ulkonäköluokka PuE

Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua. Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee olla täysin tasainen ja vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa ei sallita alustasta johtuvaa epätasaisuutta, koloja, naarmuja, nystyröitä eikä huokosia. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Pu1

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee olla tasainen ja vastata vertailupintaa tai tehtyä mallipintaa. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri) ja käytetty työmenetelmä. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja.

Ulkonäköluokka Pu2

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata vertailupintaa tai tehtyä mallipintaa siten, että värisävyssä ja kiillossa ei voi havaita yleissilmäyksellä eroja. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri), käytetty työmenetelmä sekä työsaumat. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden häiritsevässä määrin näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Pu3

Pinnan valmiiksimaalauksen tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan peittävä. Pienehköt sävyerot sallitaan. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna tyydyttäviä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri), käytetty työmenetelmä sekä työsaumat. Valmiissa pinnassa sallitaan vähäisessä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia ja kiiltoeroja.

Kuultokäsittelyn ulkonäköluokat ulkona

Ulkonäköluokka KuE

Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.

Ulkonäköluokka Ku1

Pinnan kuultokäsittelyn tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin tulee vastata vertailupintaa tai tehtyä mallipintaa. Alustan luonnollisen kuvioinnin tulee näkyä. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista alustasta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri) ja käytetty työmenetelmä. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja.

Ulkonäköluokka Ku2

Pinnan kuultokäsittelyn tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Värin tulee vastata vertailupintaa ja tehtyä mallipintaa siten, että värisävyssä ei voi havaita yleissilmäyksellä eroja. Alustan luontaisen kuvioinnin tulee näkyä. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista alustasta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri), käytetty työmenetelmä sekä työsaumat. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja.

Ulkonäköluokka Ku3

Pinnan kuultokäsittelyn tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Alustan luontaisen kuvioinnin tulee näkyä. Pienehköt sävyerot sallitaan. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna tyydyttäviä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri) sekä käytetty työmenetelmä. Valmiissa pinnassa sallitaan vähäisessä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia ja kiiltoeroja.

.